Verzekeraars ontvangen veel vragen van klanten, media en andere partijen over het coronavirus. De belangrijkste vragen hierover heeft het Verbond van Verzekeraars op een rij gezet. Staat jouw corona-gerelateerde verzekeringsvraag er niet bij? Neem dan contact met ons op, wij helpen je graag!

Aansprakelijkheid

Ik ben een arts/verpleegkundige zonder geldige of met een verlopen BIG-registratie en ga nu werken in een zorginstelling. Ben ik wel verzekerd tegen medische aansprakelijkheid?

Voor alle medewerkers die zonder een BIG-inschrijving werkzaamheden verrichten en voldoen aan de ‘Voorwaarden voor inzet coassistenten en artsen/geneeskundig specialisten niet praktiserend in tijden van nood’ die KNMG op 16 maart 2020 heeft gepubliceerd, is dekking onder de lopende aansprakelijkheidsverzekering van de zorginstelling. De betreffende voorwaarden van het KNMG vindt u hier.

Kan iemand aansprakelijk worden gehouden voor het overdragen van het virus?

In beginsel niet. Daarvoor moet je namelijk kunnen aantonen dat diegene een onrechtmatige daad heeft gepleegd, die hem/haar kan worden toegerekend en dat daardoor de schade is veroorzaakt. Dat zal in de praktijk erg lastig, zo niet onmogelijk, blijken te zijn.

Mijn werkgever verplichtte mij om naar een risicogebied af te reizen. Dat heb ik gedaan, maar daardoor heb ik het coronavirus opgelopen. Kan ik mijn werkgever aansprakelijk stellen?

Dat is misschien mogelijk, er zou sprake kunnen zijn van opzet. De werkgever weet immers dat de (aanmerkelijke) kans bestaat dat je ziek wordt en dat terwijl de werkgever veilige en gezonde omstandigheden moet garanderen.

Mijn bedrijf loopt inkomsten mis door het coronavirus. Kan ik een beroep doen op een verzekering?

Nee, dit is bedrijfsschade en dat risico wordt alleen gedekt door bedrijfsschadeverzekeringen als er sprake is van materiële schade en dat is hier niet het geval. De overheid komt ondernemers tegemoet.

 

Aansprakelijkheid voor bedrijven

 

Horecaondernemers onderzoeken nu mogelijkheden om tijdelijk over te schakelen naar bezorg- en/of afhaalmaaltijden. Hoe gaan verzekeraars om dekking op autoverzekering en hoedanigheidsomschrijvingen op bijvoorbeeld aansprakelijkheidsverzekeringen?

Voor de dekking op de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) geldt dat verzekeraars het afhalen van maaltijden ofwel al standaard in de hoedanigheidsomschrijving hebben vervat of dit als meeverzekerd zullen beschouwen. Bij bezorgen ligt het wat genuanceerder, omdat risico op het veroorzaken van schade aan derden of hun spullen in geval van bezorgen groter is. Verzekeraars kunnen hier voor wat betreft de dekking op de AVB dan ook verschillend mee omgaan. Wij adviseren ondernemers om eerst contact met hun aansprakelijkheidsverzekeraar op te nemen alvorens zij tot bezorgen overgaan.

 

Assurantiebelasting

 

Voor wie is het uitstel van betaling van de assurantiebelasting bedoeld?

De Staatssecretaris van Financiën heeft zich in zijn brief van 2 april 2020 beleidsmatig uitgelaten over het uitstel van betaling voor belastingschuldigen assurantiebelasting, dat zijn de aangifteplichtigen op wiens naam de aanslag assurantiebelasting staat. Het uitstel geldt niet voor klanten c.q. polishouders van de verzekeringen. Of uitstel van betaling assurantiebelasting doorwerkt in een keten en zo ja hoe, is aan de partijen in die keten.
Dit antwoord is afkomstig van de Belastingdienst.

 

Auto/Motorrijtuigen

 

Er lijken veel minder ongelukken te gebeuren op de weg. Dat betekent minder schade die autoverzekeraars moeten vergoeden. Gaat de premie van de autoverzekering omlaag?

Door de maatregelen van de overheid is het minder druk in het verkeer. Dat heeft een positieve invloed op de verkeersveiligheid en verkeersongevallen. De exacte impact daarvan op het aantal schadeclaims dat bij autoverzekeraars binnenkomt, is nog niet bekend. Het Verbond van Verzekeraars heeft nog geen cijfers van het aantal schadeclaims op de autoverzekering van de afgelopen weken. Veel verzekeraars geven ook aan dat het nog te vroeg is om die balans op te maken. De premie van een verzekering wordt doorgaans niet op basis van enkele weken gebaseerd. Of en welke gevolgen dit uiteindelijk heeft voor de hoogte van de premie van de autoverzekering moet elke verzekeraar zelf bepalen. Daarover mogen verzekeraars geen afspraken met elkaar maken. Ondertussen zijn verzekeraars druk bezig om hulp te bieden waar de nood het hoogst is.

Door de ontstane situatie staan mijn taxi’s, touringcars of andere bedrijfswagens vrijwel stil en lopen ze minder risico’s op aanrijdingen en schades. Kan de (voorschot)premie worden verlaagd en kan de na-verrekening zonder minimumpremie worden ingezet?

Het Verbond van Verzekeraars kan en mag geen uitspraken doen over verzekeringsvoorwaarden en premies, dat is een zaak voor individuele verzekeraars en hun klanten. We raden klanten aan contact op te nemen met hun eigen verzekeraar of adviseur. Samen wordt dan gezocht naar een passende oplossing.

Wat doe ik met voertuigen die lange(re) tijd stil zullen staan? Kunnen deze kentekens worden geschorst bij de RDW zodat ook de dekking kan worden opgeschort?

Als je verwacht dat een voertuig langere tijd buiten bedrijf zal blijven, schors dan het kenteken. Dat kan digitaal via de website van de RDW. Hiermee stopt de APK-plicht en de houderschapsbelasting automatisch. Je kunt ook je verzekering opschorten, let wel; je bent dan niet meer verzekerd. Belangrijk om te weten is dat óók het rijden op eigen terrein in veel gevallen gewoon onder de Wegenverkeerswet valt. Dat betekent dat je daar dus ook niet mag rijden met een geschorst voertuig.
Aan het schorsen van een kenteken zijn kosten verbonden. Voor wagenparkbeheerders hebben de RDW en het ministerie van I&M gekeken naar de mogelijkheid om een nultarief te hanteren. Sinds 31 maart mag, met terugwerkende kracht tot 6 maart, vanaf het 6e voertuig het nultarief worden gehanteerd bij de RDW.

Hoe zit het met de verzekering van auto’s en andere voertuigen die restaurants en winkels nu gebruiken om maaltijden/ingrediënten te bezorgen?

Als het bedrijf hiervoor al bedrijfsauto’s (met verzekering) gebruikt en deze intensiever gaat gebruiken, zal het in de regel onder de dekking blijven vallen. Let wel, er kunnen uitzonderingen of limiteringen zijn. Neem dus bij uitbreiding van het gebruik of bij inzet van nieuwe bestuurders vooraf contact op met je verzekeringsadviseur of verzekeraar.
Bij gebruik van een privévoertuig is er in de regel géén dekking. Vrijwel alle polisvoorwaarden van auto- en scooterverzekeringen sluiten zakelijk of bedrijfsmatig gebruik uit. Als je deze voertuigen toch in wilt zetten, neem dan vooraf contact op met je verzekeringsadviseur of verzekeraar.

Mijn rijbewijs verloopt en ik kan mij niet laten keuren door de coronacrisis, zodat ik geen nieuw rijbewijs kan aanvragen. Mag ik dan nog autorijden en ben ik dan nog verzekerd?

Als uw rijbewijs verlopen is of verloopt tussen 16 maart 2020 en 1 juni 2020 kunt u blijven rijden met een verlopen rijbewijs tot 1 juni. U bent dan ook verzekerd. Voorwaarde is wel dat uw huidige rijbewijs een geldigheidsduur heeft van 5 of 10 jaar. Is de geldigheidsduur nu 1 of 3 jaar, dan mag het niet.
Ook als u vermoedt beperkingen te hebben waardoor uw rijbewijs niet verlengd zou worden, dan geldt deze coulanceregeling niet.
Voor meer informatie kunt u ook terecht op de website van het CBR

 

Cyber – veilig digitaal thuiswerken

 

Nu we allemaal massaal thuiswerken, liggen de gevaren van cybercriminaliteit op de loer. Omdat veel kantoren vrij onverwacht zijn geconfronteerd met de noodzaak om medewerkers vanuit huis te laten werken, is er soms zelfs sprake van een onveilige digitale infrastructuur. Dat maakt kantoren kwetsbaar voor cybercriminelen. Thuiswerken vraagt dus om extra aandacht. Digitale specialisten van De Hypotheekbond hebben, op verzoek van Bureau DFO, een overzicht gemaakt van praktische tips. Staat jouw vraag of tip hieronder er niet bij, kijk dan eens in het overzicht Veilig thuiswerken.

Hoe herken ik een valse website?

Steeds vaker hebben valse websites een webadres dat heel betrouwbaar lijkt. Het is dus niet altijd eenvoudig om een URL goed te lezen. De volgende drie tips kunnen je misschien helpen:
1. Kijk niet alleen naar waar een URL mee begint, maar let vooral op het stuk tussen https:// en de eerste / die je ziet.
2. Lees dat gedeelte vervolgens van achteren naar voren. Dan kom je er snel achter wat het hoofddomein is. Staat er geen / in de URL? Dan kun je helemaal achteraan beginnen met lezen. Je kunt op die manier bepalen of je je bevindt op de site die je zocht.
3. Trap niet in de subdomeinen die lijken op een bekend webadres. Zo’n subdomein komt je misschien bekend voor, maar hoeft niks te maken te hebben met het werkelijke domein dat je bezoekt. Onlangs werd gewaarschuwd voor een valse website van de Belastingdienst. De URL die gebruikt was (http://www.belastingdienst.nl.35162844.idealbetaling.pw) lijkt op de website van de Belastingdienst. Maar nu weet je dat het werkelijke domein idealbetaling.pw is.

Hoe herken ik een verdachte e-mail?

Veel pogingen tot oplichting beginnen met een valse e-mail. Het is daarom belangrijk om echte van valse te kunnen onderscheiden. De Fraudehelpdesk heeft een e-mailwijzer ontworpen die je in zeven vragen helderheid moet verschaffen. De vragen zijn:
1. Heeft de e-mail een persoonlijke aanhef?
2. Lijkt de e-mail foutloos geschreven te zijn?
3. Ben je klant bij het genoemde bedrijf?
4. Is de e-mail verstuurd vanuit een e-mailadres van het bedrijf? Dus: @naambedrijf.nl?
5. Is de toon van de e-mail vriendelijk en krijg je voldoende tijd om te reageren?
6. Verwijst de e-mail naar een betrouwbare website? Plaats daarvoor je muis boven de link, zonder te klikken.
7. Wat zegt je gevoel? Is de e-mail echt of niet?
Als het antwoord op één van deze vragen nee is, dan is de kans groot dat het een valse e-mail betreft. Als het antwoord op alle vragen ja is, dan is het waarschijnlijk een echte e-mail, maar je kunt bij twijfel natuurlijk altijd eerst contact opnemen met het bedrijf zelf.

Hoe kan ik het beste veilig thuiswerken?

Gebruik daarvoor het liefst ‘mijn omgevingen’ en/of beveiligde portals. Stuur in ieder geval nooit persoonsgegevens van jezelf of relaties via de e-mail. Je weet immers nooit wie er meekijkt. Veel verzekeraars, maar ook banken, hypotheekverstrekkers en notariskantoren beschikken over beveiligde omgevingen om gegevens en documenten veilig heen en weer te sturen. Vraag ernaar en gebruik die omgevingen. Adviseer datzelfde ook aan eventuele klanten!

Tot slot nog een paar algemene tips:
• gebruik alleen een Wifi- verbinding die je vertrouwt
• werk bij voorkeur op een VPN- of VDI voor verbinding met een kantoorsysteem
• gebruik je eigen e-mail niet
• print niet op privé-printers
• houd een clean desk policy aan
• en vergrendel je laptop of computer als je weggaat.

 

Evenementen

 

Ik heb een evenement georganiseerd en ik moet het annuleren. Kan ik een beroep doen op mijn evenementenverzekering?

Dat hangt af van de polisvoorwaarden en de reden waarom het evenement geannuleerd wordt. Alle evenementen die zijn afgelast op last van de overheid, kunnen in overleg met partijen afgewikkeld worden. Voor evenementen na 1 september is het nog onzeker of deze doorgang kunnen vinden. Het is verstandig om contact op te nemen met jouw verzekeringsadviseur of verzekeraar over de te nemen maatregelen. Als verzekeringnemer moet je proberen om schade zoveel mogelijk te voorkomen dan wel te beperken. Bekijk ook zelf welke alternatieven er mogelijk zijn om de schade zoveel mogelijk te beperken

Ik zou naar een evenement gaan, maar het is geannuleerd. Kan ik een beroep doen op een verzekering?

Bij het Verbond zijn geen verzekeringen bekend waarop je in zo’n geval een beroep kan doen. Neem voor eventuele compensatie contact op met de organisator van het evenement.

Bij veel schadeverzekeringen zijn epidemieën uitgesloten. Waarom eigenlijk?

De premie voor verzekeringen wordt uitgerekend vanuit de gedachte dat niet iedereen op hetzelfde moment schade heeft. Het risico op schade wordt zo gespreid in de tijd en verdeeld over alle verzekerden. De premie is dus gebaseerd op het risico dat enkele evenementen onverwacht geen doorgang kunnen vinden. Maar bij een pandemie zoals COVID-19 hebben we gezien dat de overheid in één keer alle evenementen verbiedt. Als iedereen op hetzelfde moment schade heeft en dat zou verzekerd moeten worden, zoals bij een epidemie of pandemie, dan wordt de premie onbetaalbaar.

Als de overheid weer evenementen toestaat kunnen die dan verzekerd worden?

Er kunnen nog steeds evenementenverzekeringen worden gesloten, voor onverwachte risico’s zoals extreem weer of een verbod door de burgemeester. Maar het verzekeren van het pandemierisico kan een probleem opleveren. De verzekeringssector gaat met ketenpartners, de overheid en de evenementensector om tafel om te bespreken op welke wijze hieraan een mouw is te passen.

 

Hypotheken

 

Ik kan mijn hypotheek niet meer betalen als gevolg van het wegvallen van inkomsten door het coronavirus
Verzekeraars zetten alles op alles om ook hun particuliere klanten zo goed mogelijk door deze moeilijke tijd heen te helpen. Consumenten die een hypotheek bij een verzekeraar hebben en door wegvallende inkomsten in problemen komen en bijvoorbeeld de maandlast van hun hypotheek niet meer kunnen betalen, raden we aan om contact op te nemen met hun verzekeraar. Samen kan dan een passende oplossing worden gevonden. Verzekeraars bieden maatwerk en betrachten coulance waar dat kan.

Verlies ik mijn renteaftrek als ik mijn hypotheek niet kan betalen?

Als u een annuïteiten- of lineaire hypotheek heeft en met uw hypotheekverstrekker een betaalpauze heeft afgesproken, dan was het tot voor kort zo dat u de achterstand op de maandelijkse aflossingen uiterlijk volgend jaar moest zijn ingelopen. Op verzoek van de Nederlandse Vereniging van Banken en het Verbond van Verzekeraars heeft de overheid deze regels aangepast en krijgt u meer tijd om de gemiste termijnen terug te betalen zonder het recht op hypotheekrenteaftrek te verliezen. Dit kan nu zelfs tot maximaal de nog resterende looptijd van de hypotheek. Om hier gebruik van te kunnen maken, moet u zich wel tussen 12 maart en 30 juni 2020 melden bij uw hypotheekverstrekker en een betaalpauze overeenkomen van maximaal zes maanden.

Volgt er gedwongen verkoop als ik grote achterstanden heb met het betalen van de hypotheekrente?

Nee, afgesproken is dat hypotheekverstrekkers (banken en verzekeraars) tenminste tot 1 juli afzien van gedwongen verkoop wegens wanbetaling. Gezien de huidige situatie is het belangrijk dat consumenten in hun huis kunnen blijven. Achterstallige betalingen worden niet kwijtgescholden, alle verplichtingen blijven over en weer bestaan. Op enig moment moet de rente en eventuele achterstallige aflossingen toch worden betaald.

Soms is het voor de huiseigenaar beter om te verkopen omdat hij op de lange termijn toch de hypotheek niet kan opbrengen en hij meteen alternatieve huisvesting heeft. In die situaties is het mogelijk om in goed overleg tot verkoop over te gaan.

Hypotheekverstrekkers doen er alles aan om gedwongen verkoop te voorkomen. Op zo’n 4,5 miljoen koopwoningen kwam vorig jaar gedwongen verkoop 574 keer voor. Een gedwongen verkoop volgt pas na een traject van maandenlange gesprekken tussen de woningeigenaar en de hypotheekverstrekker, waarbij zorgvuldig naar passende oplossingen wordt gezocht.

 

Medische keuring

 

Ik moet medisch gekeurd worden voor de aanvraag van een overlijdensrisicoverzekering, maar die keuring kan niet doorgaan. Hoe moet dat nu verder met mijn aanvraag?

De coronacrisis heeft inderdaad ook gevolgen voor het gezondheidsonderzoek dat je moet ondergaan bij het aanvragen van een ORV. Zo worden veel medische keuringen door een arts (voor verzekeringen boven de vragengrens (zie hier) of naar aanleiding van wat je invulde in de gezondheidsverklaring) momenteel niet uitgevoerd, om fysiek contact te voorkomen. Ook vragen verzekeraars geen of minder aanvullende gezondheidsinformatie op bij behandelend artsen, om de zorgsector niet onnodig te belasten.

Omdat de verzekeraar in zo’n geval onvoldoende informatie heeft voor een goede behandeling van de aanvraag, komen deze verzekeringsaanvragen stil te liggen. Dat kan ook gevolgen hebben voor je hypotheekaanvraag.
Verzekeraars zullen zoveel mogelijk maatwerkoplossingen bieden. Bijvoorbeeld door te kijken of een alternatieve (eventueel voorlopige) dekking kan worden gegeven. Neem hierover contact op met de verzekeraar waarbij je de aanvraag hebt gedaan.

 

Overlijden

 

Stel dat er iemand overlijdt aan het coronavirus. Hoe zit het dan met levensverzekeringen, uitvaartverzekeringen en nabestaandenpensioen?

Het feit dat iemand overleden is door het coronavirus heeft geen gevolgen voor het uitkeren. Eventuele uitsluitingen in polisvoorwaarden met betrekking tot verblijven in gebieden waar een negatief reisadvies geldt zijn niet bedoeld voor een situatie zoals deze nu met het virus aan de hand is. Wij verwachten dan ook dat verzekeraars gewoon zullen uitkeren.

 

Pensioen

 

Pensioenuitvoerders gaan ondernemers die door de coronacrisis in acute problemen komen of zijn gekomen zoveel mogelijk tegemoet komen als zij problemen ervaren bij het betalen van de pensioenpremies.

Hoe lang gaan deze maatregelen duren? Een half jaar zoals bij de banken?

We kunnen daar op dit moment nog geen termijn aan verbinden. Daarover gaan we binnenkort met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en De Nederlandsche Bank (DNB) in gesprek. We vinden het belangrijk om getroffen ondernemers zo snel mogelijk te helpen en tegelijkertijd te borgen dat de pensioenopbouw voorlopig door kan gaan, inclusief de daarbij verzekerde risico’s, zoals nabestaandenpensioen. Zo helpen we niet alleen ondernemers, maar ook hun werknemers.

Hoe snel kan e.e.a. geregeld zijn? Kwestie van dagen of eerder weken?

Er vindt op korte termijn overleg plaats met het ministerie van SZW en DNB. De voorgestelde maatregelen kunnen snel ingaan, deels ook vooruitlopend op de door de overheid aangekondigde ‘Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud’. Deze maatregel, die nog van kracht moet worden, is in belangrijke mate bedoeld om werkgevers met problemen tegemoet te komen in de loonkosten. De maatregel bevat naar verwachting ook een bijdrage voor de door de werkgever te betalen pensioenpremies. De Stichting van de Arbeid, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars dringen erop aan dat in het overleg met het kabinet de pensioenpremies voor zowel het werknemersdeel als het werkgeversdeel, op een adequate manier worden meegenomen in de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud.

Hoe lang kunnen verzekeraars dit volhouden, wat betekent dit voor hun solvabiliteit?

Door het Europese toezichtsraamwerk Solvency II moeten alle Europese verzekeraars voldoende eigen vermogen aanhouden om aan hun verplichtingen te voldoen. Dit zogeheten risicogebaseerde solvabiliteitskapitaalvereiste stelt verzekeraars in staat aanzienlijke verliezen op te vangen, zelfs in een extreem scenario dat zich een keer in de 200 jaar zou kunnen voordoen. In Solvency II is standaard het risico op een pandemie meegenomen in de solvabiliteitseis.

Hoe ziet zo’n betalingsregeling eruit?

Dat verschilt per verzekeraar. Het gaat om maatwerk.

De afdracht van pensioenpremies is wettelijk geregeld, over welke wettelijke termijnen gaat het hier?

Het gaat hier onder ander om artikel 26 en artikel 29 van de Pensioenwet. In artikel 26 wordt geregeld binnen welke termijn een werkgever moet betalen, dus wanneer de premie ontvangen moet zijn en artikel 29 geeft aan wat verzekeraars moeten doen wanneer er een achterstand ontstaat. In deze artikelen staan strikte processen en termijnen beschreven waar verzekeraars zich aan moeten houden. Dat belemmert de mogelijkheid voor verzekeraars om maatwerk te bieden. Daarover gaan we op korte termijn met SZW en DNB in gesprek.

 

Premies en tarieven

 

Mag ik de premie opschorten of uitstellen zonder dekking te verliezen als betaling tijdelijk niet mogelijk is door omstandigheden die samenhangen met het coronavirus?

Normaal gesproken wordt de verzekering opgeschort als de premie niet tijdig is betaald en is er geen dekking voor eventueel optredende schades. Omdat de problemen vanwege corona verschillen van geval tot geval en van sector tot sector, adviseren wij klanten vooral contact op te nemen met de eigen verzekeraarsadviseur of verzekeraar (of de door hem gevolmachtigde agent) om te informeren naar de mogelijkheden. Verzekeraars komen klanten waar mogelijk tegemoet door dekkings- of betalingsmogelijkheden te verruimen en zoeken samen met de klant naar maatwerkoplossingen.

Bij de premie-incasso gelden strakke termijnen voor doorstorten van de premie door de verzekeringsadviseur of de gevolmachtigde agent aan de verzekeraar. Kan die regeling tijdelijk versoepeld worden?

Voor wat betreft de premie-incasso gelden termijnen voor doorstorten van de premie door de verzekeringsadviseur of de gevolmachtigde agent aan de verzekeraar. Uiteraard steunt het Verbond de oproep om de regeling tijdelijk te versoepelen om zo een helpende hand te bieden. Wij zien dat verzekeraars coulant omgaan met verzoeken tot uitstel en naar maatwerkoplossingen zoeken. Daarom adviseren wij verzekeringsadviseurs en gevolmachtigde agenten vooral contact op te nemen met de eigen verzekeraar om te informeren naar de mogelijkheden.

 

Reizen/Vakantie

 

Meldpunt Bijzondere Bijstand Buitenland

Ik ben in het buitenland en wil graag terug naar Nederland, maar ik kan geen beroep doen op een reisorganisatie of luchtvaartmaatschappij. Wat moet ik doen?

De mogelijkheid voor Nederlandse reizigers die in het buitenland zijn gestrand om zich te registreren voor Bijzondere Bijstand Buitenland, is woensdag 8 april 2020 (17:00 uur Nederlandse tijd) stop gezet. Dit betekent niet dat we gestrande reizigers niet meer helpen. De reisbranche, verzekeraars, luchtvaartmaatschappijen en de Rijksoverheid blijven zich inzetten om zoveel mogelijk gestrande reizigers met vluchten naar Nederland terug te halen.

Heeft u nog vragen? Lees de veelgestelde vragen over hulp bij terugkeer naar Nederland. Bent u gestrand in het buitenland en heeft u hulp nodig? Dan kunt u 24 uur per dag, 7 dagen in de week bellen naar +31 247 247 247.

Ik ben met mijn auto/caravan/camper op reis. Kan ik dan ook gebruikmaken van de Regeling Bijzondere Bijstand Buitenland?

Dat kan zeker. Alleen richt de regeling zich uitsluitend op het veilig naar huis brengen van personen, niet van vervoersmiddelen. Je moet jouw auto, caravan of camper achterlaten in het land waar je bent.

Ik moet mijn auto/caravan/camper achterlaten. Worden de kosten van stalling en terughalen ook vergoed?

Nee helaas. In principe komen deze kosten voor eigen rekening en worden niet vergoed.

Ik ben in een gebied waar het coronavirus is geconstateerd

Wat gebeurt er met mijn reisverzekering nu ik langer moet blijven door overmacht?

Dan blijft uw reisverzekering geldig tot het eerst mogelijke moment dat u naar huis kunt terugkeren. Verzekeraars die dit niet standaard in de voorwaarden hebben geregeld, bieden deze dekking uit coulance. De dekking vervalt als u langer blijft dan de eerstvolgende terugkeermogelijkheid.

Ik reis toch naar een gebied waarvoor een negatief reisadvies geldt?

Reis je binnenkort naar een bestemming waarvoor nu al een negatief reisadvies geldt? Dit raden wij ten zeerste af, gezien de adviezen van de overheid. Je bent in ieder geval bij de meeste reisverzekeraars niet verzekerd op je reisverzekering voor claims die te maken hebben met corona. Check eerst de website van jouw reisverzekeraar en bekijk de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hier vind je de meest actuele informatie over het gebied waar je naartoe gaat. Houd ook contact met je reisorganisatie, touroperator of vervoersmaatschappij over eventuele wijzigingen in jouw reis.

Vouchers

Ik heb een voucher ontvangen voor mijn geannuleerde reis en wil mijn voucher annuleren. Is dat mogelijk?

De voucher die je hebt ontvangen voor je geannuleerde reis vertegenwoordigt een geldbedrag. Je kunt deze voucher alleen omzetten in een reis. Normaal gesproken had je geld ontvangen, maar vanwege de omvang en impact van de corona-pandemie is nu gekozen voor vouchers. De reis waarvoor u een verzekering heeft aangeschaft bestaat niet meer. Je kunt deze reis dan ook niet meer annuleren. Pas als je met de voucher een nieuwe reis hebt geboekt, kun je je weer voor het annuleringsrisico van die specifieke reis verzekeren.
Voor alle vragen over de vouchers, verwijzen wij je naar de website van de ANVR. Hier kun je de meest gestelde vragen vinden.

Mensen uit risicogroep

Kunnen Nederlanders die duurzaam in het buitenland verblijven onder bepaalde voorwaarden ook gebruikmaken van de regeling Bijzondere Bijstand Buitenland? Met name als het gaat om mensen uit de risicogroep?

De inzet van de rijksoverheid is gericht op Nederlandse reizigers, een kwetsbare groep onder de huidige omstandigheden. In veel landen worden bijvoorbeeld hotels gesloten, waardoor reizigers op straat kunnen komen te staan.
Voor Nederlanders – ook uit de risicogroep – die duurzaam in het buitenland verblijven, geldt dat zij in beginsel hun verblijf in het buitenland kunnen voortzetten met inachtneming van de maatregelen in het land waar zij verblijven. In veel landen is het advies – net als in Nederland – om zoveel mogelijk thuis te blijven.

Verklaring verstrekken

Ik ben in Thailand en er wordt mij gevraagd om een verklaring te verstrekken dat ik verzekerd ben voor medische kosten tot 100.000 USD. Wat moet ik doen?

Contact opnemen met je alarmcentrale en de dekking nagaan bij je reisverzekering.

Hotelkosten

Ik ben op vakantie in Canada via een niet-georganiseerde reis en moet terug naar Nederland. Ik ga gebruikmaken van de regeling Bijzondere Bijstand Buitenland. Krijg ik mijn hotelkosten vergoed voor de hotels die ik vooruit heb betaald, maar waarvan ik nu geen gebruik kan maken?

Nee, de annuleringsverzekering richt zich doorgaans alleen op gebeurtenissen die de verzekerde zelf overkomt of naaste familieleden. Wat er op je bestemming gebeurt of een annulering vanwege corona vormt geen geldige reden om te annuleren.
Mocht je via een georganiseerde reis geen gebruik meer kunnen maken van de hotels, check dan de website van de ANVR. Op deze website is uitgebreide informatie te vinden over reizen die worden geannuleerd als gevolg van de coronacrisis.

Verzekeringspolis

Ik heb een doorlopende reisverzekering met werelddekking. Gezien de COVID-19 crisis weet ik vrij zeker dat ik dit jaar niet meer op vakantie ga. Op dit moment mag er niet naar het buitenland worden gereisd. Heb ik recht op compensatie voor de betaalde premie of mag ik mijn verzekering opschorten?

Uw doorlopende reisverzekering is ingegaan op het moment dat u hem afsloot. U hebt al voor een bepaalde periode premie betaald, doorgaans is dat een jaar. Ondanks dat u de komende periode niet naar het buitenland mag reizen heeft u geen recht op compensatie voor uw betaalde premie, ook kunt u uw reisverzekering niet opschorten. Het staat u vrij deze op te zeggen. Het eerste jaar is opzeggen alleen mogelijk per contractvervaldatum. Daarna is de reisverzekering dagelijks opzegbaar, met een opzegtermijn van 1 maand.

Ik heb een kortlopende reisverzekering met werelddekking voor een reis voor de aankomende zomer gesloten. Kan ik de kortlopende reisverzekering opzeggen en premie terugkrijgen, nu ik weet dat ik dit jaar niet meer op reis ga?

U kunt uw kortlopende reisverzekering opzeggen en uw premie terugvragen voor een komende reis. Indien u een kortlopende reisverzekering hebt met een annuleringsverzekering, dan ontvangt u alleen premie terug voor uw kortlopende reisverzekering niet voor de annuleringsverzekering.

 

Schaderegeling en expertise

 

Is het gezien de gewenste sociale-isolatie nog mogelijk om taxaties, risico-inspecties en schade-expertise uit te voeren?

Verzekeraars gaan in deze moeilijke tijden gewoon door met het zorgvuldig en zo snel mogelijk behandelen van schademeldingen, zowel de lopende zaken als nieuwe schades. Ook taxaties en risico-inspecties voor het afgeven van (voorlopige) verzekeringsdekking worden zoveel mogelijk voortgezet. Waar mogelijk gebeurt dit op afstand.

Kunnen verzekeraars burgers en bedrijven financieel helpen door schadeclaims versneld af te wikkelen en snel schadevergoedingen uitbetalen?

Zoals gezegd gaan verzekeraars ook in deze moeilijke tijden gewoon door met het behandelen van schademeldingen. Ze keren daarna zorgvuldig en zo snel mogelijk schadevergoedingen uit. Daarbij hebben ze aandacht voor de situatie waarin hun klanten verkeren en passen waar nodig maatwerk toe.

Hoe gaat de schaderegeling specifiek bij letselschadezaken?

De coronacrisis raakt ook de behandeling van letselschadezaken. Zo kunnen er geen huisbezoeken bij slachtoffers worden gedaan in verband het persoonlijke contact en is er op dit moment geringe capaciteit beschikbaar voor het medisch traject. Desondanks proberen aansprakelijkheidsverzekeraars zoveel mogelijk letselschadezaken gewoon door te laten gaan.
Om de continuïteit van letselschadezaken zo veel mogelijk te waarborgen, denken verzekeraars aan het inzetten van andere communicatiemiddelen waar normaal een bezoekafspraak met het letselslachtoffer zou worden gemaakt. Waar nodig en passend  zullen verzekeraars voorschotten op de schade aan slachtoffers te betalen. Uitgangspunt is dat de huidige beperkingen zo min mogelijk ten nadele mogen komen van slachtoffers en dat hier ruimhartig en tegelijk met gezond verstand mee om wordt gegaan.
Waar vertraging in het medisch circuit ontstaat, door beperkte capaciteit van medische specialisten, zullen verzekeraars in overleg met belangenbehartigers zo pragmatisch mogelijk voor voortgang zorgen. De komende periode zullen verzekeraars aanvullende adviezen en instructies opstellen voor andere vraagstukken die ontstaan zijn door de crisis, zoals de impact op de afwikkeling van letselschadeclaims van zelfstandigen.
Verzekeraars zullen er alles aan doen om de redelijke kosten van openstaande nota’s die zijn ingediend op basis van verrichte diensten van deze belangenbehartigers zo snel mogelijk te betalen. Een vorm van voorfinanciering is op dit moment echter niet aan de orde.

 

Transport

Heeft het coronavirus gevolgen voor mijn (transport)verzekering?

Dat kan zeker het geval zijn. Als je tijdelijke of nieuwe activiteiten afwijken van je gebruikelijke werkzaamheden, neem dan contact op met je tussenpersoon of verzekeraar. Dat geldt zowel voor de verzekering van het voertuig als van de lading en het warehouse.

Mag ik wel iets anders gaan vervoeren, omdat er in mijn eigen sector geen werk meer is?

De reguliere transportwerkzaamheden zijn voor veel bedrijven als gevolg van het coronavirus veranderd. Terwijl de ene branche volledig stilvalt, is er in een andere branche juist een tekort aan voertuigen en chauffeurs. Als je bedrijfsactiviteiten (tijdelijk) veranderen, neem dan wel even contact op met je tussenpersoon of verzekeraar. Misschien gelden er extra eisen voor de chauffeur, het voertuig en/of de organisatie.
Als je transport gaat uitvoeren waarmee je niet bekend bent, zoals koelvervoer, zorg dan dat je op de hoogte bent van specifieke normen en eisen, zodat je ook duidelijke instructies aan de chauffeurs kunt geven. Stem ten slotte met de opdrachtgever af als er charters worden ingezet.

Zijn de rij- en rusttijden veranderd?

Dat klopt. Het kabinet heeft de rij- en rusttijden tijdelijk versoepeld om verzekerd te zijn van de aanvoer van goederen. De rij- en rusttijden zijn in ieder geval tot en met 1 juni 2020 verruimd. Concreet betekent het een verhoging van de dagelijkse rijtijdlimiet van 9 naar 11 uur; een verhoging van de wekelijkse rijtijdlimiet van 56 uur naar 60 uur; en een verhoging van de tweewekelijkse totale rijtijdlimiet van 90 naar 96 uur.
Houd je strikt aan die rij- en rusttijden. Een te hoge en langdurige werkdruk leidt immers tot vermoeidheid van de chauffeur waardoor de kans op een ongeval onevenredig snel toeneemt. Misschien kun je een collega-vervoerder uit een andere sector inzetten om samen de piek(en) op te vangen.

Hoe kan ik mijn chauffeurs het beste beschermen?

Topprioriteit is dat verspreiding van het virus moet worden voorkomen. Ook door chauffeurs. Benadruk daarom dat ze de richtlijnen van het RIVM (WHO) moeten volgen en rust de voertuigen uit met de benodigde middelen die besmetting kunnen voorkomen. Denk daarbij ook aan handschoenen, handcrème, en het regelmatig reinigen van de voertuigen, zowel binnen als buiten. Zorg verder voor schone werkkleding, schoon schoeisel en let op dat de laadruimte regelmatig goed wordt gereinigd. Chauffeurs die overnachten, moeten bovendien zijn voorzien van genoeg eten en drinken. Als je meer wilt weten over dit specifieke onderwerp, kun je terecht op de website van TLN, EVO en/of KNV.

Wat doe ik met voertuigen die lange(re) tijd stil zullen staan?

Als je verwacht dat een voertuig langere tijd buiten bedrijf zal blijven, schors dan het kenteken. Dat kun je digitaal regelen via de website van de RDW. Hiermee stopt de APK-plicht en de houderschapsbelasting automatisch. Let op dat de verplichte WA-verzekering alleen kan worden stopgezet als het voertuig is geschorst. Het kan verstandig zijn om de cascodekking wel door te laten lopen. Neem bij twijfel contact op met je tussenpersoon of verzekeraar. Belangrijk is ook om te weten dat het rijden op eigen terrein in veel gevallen gewoon onder de Wegenverkeerswet valt. Dat betekent dat je daar dus ook niet mag rijden met een geschorst voertuig.

Zijn er aandachtspunten waar ik me aan moet houden bij het stallen van mijn voertuigen?

Als je de voertuigen binnen stalt, controleer dan eerst de werking van de aanwezige blusmiddelen en ventilatie. Let erop dat er genoeg ruimte is tussen de voertuigen (brandgangen om brandoverslag te vermijden) en stal elektrische en CNG/LNG aangedreven voertuigen niet binnen. Overleg met je verzekeraar hoe je in deze specifieke omstandigheden het beste om kunt gaan met de contactsleutels. En informeer het lokale brandweerkorps, zodat zij weten wie bereikbaar is voor de hulpdiensten.
Als je de voertuigen buiten stalt, gelden min of meer dezelfde regels als voor een binnenstalling, maar omdat er dan sprake is van een hoger diefstalrisico (ook van onderdelen) kun je zelf nog meer doen. Informeer bijvoorbeeld de politie en je bewakingsorganisatie. Controleer vooraf of er camerasystemen zijn en check de hekken, sloten en verlichting. En houd tot slot zelf toezicht op het terrein. Loop diverse keren rond, zeker op terreinen die niet direct bij je bedrijf zijn gelegen.

Last but not least, houd bij stalling van de voertuigen op een buitenterrein om de vijf voertuigen de ruimte van ten minste één voertuig open. Hiermee beperk je het cumulatierisico bij brand. Laad om die reden ook nooit accu’s op als er geen toezicht is op het voertuig.

Wil je meer weten/lezen over goederenvervoer, op- en overslag, personenvervoer en corona, kijk dan op de websites van EVO (Eigen Vervoerders Organisatie), TLN (Transport en Logistiek Nederland) en/of KNV (Koninklijk Nederlands Vervoer).

Ik kan sommige bewijzen, certificaten en vergunningen voor beroepsvervoer (code 95) of binnenvaart niet op tijd verlengen. Wat nu?

Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft hiervoor een coulanceregeling opgesteld waar verzekeraars aan deelnemen. Dit betekent dat beroepschauffeurs en de binnenvaartschippers gewoon verzekerd blijven, ook als de bewijzen, certificaten en vergunningen verlopen zijn. Het Verbond benadrukt dat het verlopen van deze documenten wel een direct gevolg moet zijn van de coronacrisis.

Meer informatie over de coulanceregeling is te vinden in de Kamerbrief van minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat.

Wat doe ik wanneer mijn (digitale) vrachtbrief niet kan worden ondertekend?

Als de (digitale) vrachtbrief niet kan worden getekend voor ontvangst heeft de vervoerder geen bewijs van ontvangst en kan de ladingbelanghebbende geen schadebemerkingen maken. Transport en Logistiek Nederland (TLN) schetst op de website de mogelijke gevolgen van het niet ondertekenen van de vrachtbrief en wat eventueel alternatieve bewijzen van aflevering zijn. Verzekeraars wordt aangeraden hun verzekerden hierop te wijzen en waar nodig de alternatieven te bespreken.

Op de website van TLN is ook andere actuele informatie over transport en het coronavirus te lezen.

 

Uitvaart

 

Begrafenissen vinden momenteel in kleine kring plaats. Wat zijn de mogelijkheden voor (financiering van) herdenkingsdiensten op een later moment? Valt dat onder de dekking van natura-pakket-uitvaartverzekering?

Nabestaanden die een herdenkingsdienst op een later moment willen, kunnen daarover in overleg treden met hun uitvaartverzekeraar. Uitvaartverzekeraars spannen zich in om samen met nabestaanden een oplossing te vinden. Daarbij staat de wens van nabestaanden om op een passende wijze afscheid van dierbaren te nemen centraal.

Mijn familielid is overgebracht naar een ziekenhuis elders in het land en daar overleden. De kosten van het rouwvervoer zijn nu veel hoger. Zijn die extra kosten gedekt onder de natura-uitvaartverzekering?

Het vervoer van de overledene vanuit een ziekenhuis in Nederland naar het uitvaartcentrum valt onder de natura-uitvaartverzekering. Het maakt niet uit waar de verzekerde is overleden.

 

Verandering verzekerd risico

Diverse verzekeraars kennen uitsluitingsclausules bij twee maanden leegstand of ‘niet gebruiken’ van een bedrijfspand. Met de genoemde datum van 1 juni wordt dit voor een aantal ondernemers realiteit. Gaan verzekeraars coulant om met deze clausule op het moment dat bedrijven volledig thuis werken?

Verzekeraars kijken naar de omstandigheden van het geval. Ze beoordelen de situatie en betrekken hierbij uiteraard de polisvoorwaarden. Daarbij wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden met de huidige coronasituatie. Specifieke voorwaarden voor de beheersing van de risico’s blijven wel gelden, zoals bijvoorbeeld de verplichting het alarmsysteem te activeren, preventiemaatregelen te treffen, etc.

 

Verzuim/ziekte

Keert een verzuimverzekering uit als mijn werknemer wegens ziekte door het virus niet in staat is om zijn werk te verrichten?

Ja, de oorzaak van de ziekte is niet relevant.

Keert een verzuimverzekering uit als mijn werknemer niet in staat is om zijn werk te verrichten omdat hij in quarantaine geplaatst is?

Nee, een verzuimverzekering dekt de loondoorbetalingsverplichting in geval van ziek personeel. Als iemand om een andere reden dan ziekte niet kan werken, bijvoorbeeld omdat hij/zij om preventieve redenen in quarantaine moet blijven, of een bepaald gebied niet mag verlaten, is er geen dekking voor de eventuele loondoorbetaling.

Vanwege vrees voor het coronavirus kan ik geen werk verrichten. Keert een verzuimverzekering dan uit?

Nee, een arbeidsongeschiktheidsverzekering dekt inkomensverlies ten gevolge van ziekte of arbeidsongeschiktheid. Daar is in deze situatie geen sprake van.

Keert een verzuimverzekering uit als mijn werknemer wegens ziekte door het virus niet in staat is om zijn werk te verrichten?

Ja, de oorzaak van de ziekte is niet relevant.

Keert een verzuimverzekering uit als mijn werknemer niet in staat is om zijn werk te verrichten omdat hij in quarantaine geplaatst is?

Nee, een verzuimverzekering dekt de loondoorbetalingsverplichting in geval van ziek personeel. Als iemand om een andere reden dan ziekte niet kan werken, bijvoorbeeld omdat hij/zij om preventieve redenen in quarantaine moet blijven, of een bepaald gebied niet mag verlaten, is er geen dekking voor de eventuele loondoorbetaling. Bij omzetverlies kan de werkgever misschien een beroep doen op de tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Vanwege vrees voor het coronavirus kan ik geen werk verrichten. Keert een verzuimverzekering dan uit?

Nee, de verzuimverzekering vergoedt de kosten voor loondoorbetaling als een werknemer door ziekte niet kan werken. Daar is in deze situatie geen sprake van. Bij omzetverlies kan de werkgever misschien een beroep doen op de tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Mijn werknemer heeft verkoudheidsklachten, en zou in normale omstandigheden gewoon zijn blijven werken, mag ik hem als ziek registreren?

Nee, een verkoudheid waarbij de klachten niet leiden tot gezondheidsbeperkingen die werken in de weg staan, is geen reden om uw medewerker ziek te melden. Uw werknemer is op basis van overheidsadvies wel verplicht om thuis te blijven. In geval thuiswerken geen mogelijkheid is kunt u in overleg met uw werknemer treden voor een oplossing. Indien er geen oplossing voorhanden is, zal u het loon van de werknemer moeten doorbetalen. Bij omzetverlies kan de werkgever misschien een beroep doen op de tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Mijn medewerker is niet ziek, maar de partner of een kind is dat wel. Wat nu?

Als uw medewerker zelf niet ziek is (en dus ook niet arbeidsongeschikt), dan heeft uw medewerker geen recht op loondoorbetaling bij ziekte. Is thuiswerken geen optie en zijn er ook geen alternatieven? Dan kan uw medewerker mogelijk calamiteiten- of kortdurend zorgverlof opnemen. Beide vormen van verlof zijn vastgelegd in de Wet arbeid en zorg. Beide verlofvormen gelden dus, of er nu wel of niet een eventuele (uitgebreide(re)) regeling in de arbeidsovereenkomst, cao of personeelsregelement staat.

Welke gevolgen heeft een vergoeding vanuit de NOW voor de verzuimverzekering?

Geen. Het zijn twee verschillende ‘regelingen’. De NOW is een tijdelijke overheidsregeling gebaseerd op omzetdalingen en dient een economisch belang. De verzuimverzekering biedt dekking voor de kosten van loondoorbetaling als een werknemer arbeidsongeschikt is. Er kan mogelijk samenloop tussen de beide ‘regelingen’ ontstaan, omdat de NOW een vergoeding verleent voor de loonkosten van al het personeel, ziek of niet ziek.

Ik heb meer dan 20 procent omzetverlies en zal in aanmerking komen voor vergoeding van mijn loonkosten via de NOW. Kan ik de verzekerde loonsom op de verzuimverzekering dan verlagen?

Nee. De verzekerde loonsom blijft gelijk. De NOW-overbruggingsregeling is erop gericht om werkgelegenheid te behouden. Een voorwaarde van de NOW is daarom dat de werkgever de loonsom zoveel mogelijk stabiel houdt door werknemers in dienst te houden en salarissen volledig door te betalen. Bij de definitieve vaststelling van de NOW-vergoeding kan door het UWV ook een correctie plaatsvinden als er toch sprake is geweest van een daling van de loonsom.

 

Zorgmedewerkers

Kunnen zorgmedewerkers die het risico lopen om tijdens hun werkzaamheden met corona geïnfecteerd te worden, zich verzekeren voor het overlijdensrisico of risico op arbeidsongeschiktheid?

Zorgmedewerkers die gezond van lijf en leden zijn kunnen zich, net als ieder ander gezond mens, normaal verzekeren. Het werken met corona-patiënten speelt daarbij geen rol. Er zijn in de markt voldoende mogelijkheden voor deze professionals om een overlijdensrisicoverzekering of arbeidsongeschiktheidsverzekering te sluiten. Wij vinden het van groot belang dat de mensen die in de frontlinie van de coronacrisis werken, zich goed kunnen verzekeren tegen de risico’s die zij lopen. Overigens werkt een groot aantal medewerkers in de zorg in loondienst. Voor deze zorgmedewerkers begint in geval van ziekte de reguliere loondoorbetalingsperiode zoals voor iedere medewerker.

Kunnen zorgwerkers die al met corona besmet zijn zich verzekeren?

Een bestaande besmetting met corona kan een knelpunt vormen bij het aanvragen van verzekeringen waar de gezondheid een rol speelt, zeker bij een ernstig ziekteverloop. Een verzekering is immers altijd bedoeld voor onvoorziene risico’s. Bij lichte klachten zal de aanvraag worden uitgesteld tot na herstel, als de ziekte ernstiger is, kan het gebeuren dat afsluiting van een verzekering niet meer mogelijk is.

 

Zzp

 

Arbeidsongeschiktheidsverzekeraars gaan zelfstandigen die door de coronacrisis in financiële problemen komen waar mogelijk helpen als zij problemen ervaren bij het betalen van de arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV).

Ik ben zzp’er, ik ben ziek geworden door het coronavirus en kan daardoor niet werken. Kan ik een beroep doen op mijn arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Ja.

Ik ben zzp’er, in quarantaine geplaatst en kan daardoor niet werken. Kan ik een beroep doen op mijn arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Nee, als iemand om preventieve redenen in quarantaine moet blijven, of een bepaald gebied niet mag verlaten, is er geen dekking.

 

Overig

Bij het Verbond van Verzekeraars zijn geen zorgverzekeraars aangesloten. Voor vragen hierover verwijzen wij je naar je eigen zorgverzekeraar of naar hun branchevereniging Zorgverzekeraars Nederland.

Kunnen verzekeraars naar aanleiding van het coronavirus de polisvoorwaarden wijzigen?

Voor bestaande en doorlopende verzekeringen is het Coronavirus in principe geen reden om de polisvoorwaarden te wijzigen. Wel kunnen verzekeraars richting hun klanten aangeven dat er vanaf een zekere datum bij het aangaan van nieuwe verplichtingen geen dekking is bij schade als gevolg van het Coronavirus. Ook zijn verzekeringnemers verplicht om waar mogelijk schade te voorkomen dan wel te beperken. Bijvoorbeeld door te bekijken welke alternatieven er mogelijk zijn, in goed overleg met de verzekeringsadviseur of verzekeraar.

 

Disclaimer
Hoewel bij het opstellen van deze pagina zorgvuldigheid is betracht, aanvaardt Ekelenkamp en het Verbond van Verzekeraars geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden daarin. Aan deze webpagina kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Bron: Verbond van Verzekeraars