Definitieve wet uitfasering pensioen in eigen beheer

Bovengenoemde wet thans definitief en is per 01 april 2017 van kracht; hierbij is een coulancetermijn van drie maanden van toepassing.

Bovenstaande betekent het volgende :

–    Opbouw pensioen in eigen beheer kan tot 01 juli a.s. worden stopgezet; hiervoor hebben wij op verzoek concepten beschikbaar m.b.t. de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders en een akte staken pensioenopbouw

–    Overdracht verzekerd pensioen naar eigen BV is mogelijk tot 01 juli a.s.; het verzoek tot overdracht dient voor deze datum in het bezit van de pensioenverzekeraar te zijn.

 

Keuze richting Belastingdienst:
Nadat het pensioen in eigen beheer premievrij is gemaakt en het pensioenkapitaal eventueel is overgedragen naar de eigen BV dient er nog een keuze te worden gemaakt richting Belastingdienst. De keuze richting Belastingdienst dient in 2017, 2018 of 2019 te worden aangegeven. De opties hiervoor zijn ongewijzigd gebleven, nl :

 
– Pensioen afkopen met belastingvoordeel
Voor afkoop dient de waarde eerst te worden afgestempeld naar de fiscale balanswaarde waarna deze het uitgangspunt vormt voor de grondslag van afkoop. Afhankelijk van het jaar waarin afkoop plaatsvindt is er een korting van toepassing nl. afkoop in 2017 ( korting van 34.5% ), in 2018 ( korting van 25% ) , in 2019 ( korting van 19,5% ). Voor afkoop is ook een besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders nodig. Tevens dient deze keuze via een formulier van de Belastingdienst kenbaar gemaakt te worden; het betreffende formulier dient tevens te worden ondertekend door de (ex) partner.

– Omzetten naar oudedagsverplichting
Voor omzetten naar een oudedagsverplichting dient de waarde eerst te worden afgestempeld naar de fiscale waarde van de pensioenvoorziening. Deze nieuwe boekhoudkundige voorziening wordt tot AOW-gerechtigde leeftijd opgerent met het zgn. U-rendement. Er dient vanaf AOW-gerechtigde leeftijd een uitkering te worden gedaan in 20 jaarlijkse termijnen. Deze uitkering kan worden gedaan door de BV, maar er kan ook worden gekozen om deze in de opbouw- dan wel uitkeringsfase af te storten bij verzekeraar of bank. Ook dient deze keuze middels een formulier van de Belastingdienst kenbaar gemaakt te worden welke tevens door de (ex) partner ondertekend dient te worden.

– Premie vrij laten staan
Het premievrij voortzetten van de bestaande regeling betekent dat de huidige regels en beperkingen m.b.t. het pensioen van toepassing blijven. Ook blijft de dividendklem * van toepassing op basis van de commerciële waarde van de pensioenverplichting.
* Dividendklem ->
Term die gebruikt wordt voor het probleem dat er geen dividend uitgekeerd mag worden omdat de commerciële waarde van de pensioenaanspraak hoger is dan het vermogen van de onderneming