Het bouwbesluit 2012 wordt vervangen door het Besluit Bouwwerken en Leefomgeving (BBL). Hierin staat dat de richtlijnen voor het aanleggen van laadpalen voor elektrische voertuigen veranderen.

Zo dient een parkeergarage voorzien te zijn van een automatische brandblusinstallatie als boven deze gebruiksfunctie een woonfunctie, bijeenkomstfunctie voor kinderen jonger dan 4 jaar, celfunctie, logiesfunctie of gezondheidszorgfunctie met bedgebied is gelegen.

De automatische brandblusinstallatie dient voor ingebruikname van het bouwwerk voorzien te zijn van een geldig inspectiecertificaat dat is afgegeven op grond van het CCV inspectieschema Brandbeveiliging.

Verder gaan er nieuwe eisen gelden bij nieuw in parkeergarages te plaatsen oplaadpunten. Dit geldt zowel voor nieuwe gebouwen als bij plaatsing in bestaande gebouwen. Deze nieuwe eisen beogen de kans op het ontstaan van brand te beperken en ondersteuning te geven aan een mogelijke brandweerinzet.

  • De oplaadpunten moeten van het type mode 3 of mode 4 zijn. Deze eis beoogt het beperken van de kans op brand. De betreffende typen zijn beter beveiligd tegen storingen die kunnen leiden tot brand.
  • Er moet een voorziening zijn waarmee de oplaadpunten tegelijkertijd kunnen worden uitgeschakeld. Hiermee wordt beoogd dat de brandweer bij een brand in een parkeergarage zekerheid heeft dat er geen elektrische spanning meer staat op de laadpunten en er hierdoor geen gevaarlijke situatie ontstaat voor de brandweer bij het blussen.
  • Bij de toegang van de parkeergarage is kenbaar hoe de voorziening onder 2 is uitgevoerd en waar de oplaadpunten van elektrische voortuigen zich bevinden. Hiermee wordt beoogd dat de brandweer bij een brand in een parkeergarage weet waar de oplaadpunten staan, omdat een brand bij oplaadpunten een andere brandweerinzet vraagt.

De (bouw)eisen voor de brandveiligheid van parkeergarages waren onvoldoende afgestemd op de moderne auto’s, die steeds groter zijn en bestaan uit meer kunststof. De kans dat er bij een brand meerdere auto’s in brand raken en dat deze brand zich steeds verder verplaatst (zogenaamde travelling fire) is toegenomen. Daarnaast is ook de rookproductie van branden in parkeergarages toegenomen: al bij een beperkte brandomvang wordt een grote hoeveelheid rook geproduceerd door het vele kunststof in moderne auto’s, die zich snel door de garage verspreidt.

De nieuwe regels gelden per 1 januari 2023. Het is daarom aan te raden om nu al na te zien of de laadpaalinstallatie voldoet aan de nieuwe regels en hier indien nodig actie op te ondernemen.

Een laadpaal aangelegd, maar is deze wel direct meeverzekerd?

Vragen over het verzekeren van (gebouwen met) laadpalen? Neem dan contact op met een van onze regisseurs. Wij helpen u graag.

Dit kan telefonisch op 0548-616071 of per mail naar bedrijven@ekelenkamp.nl.

Bron: eerstekamer.nl