Graag houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen binnen het Pensioenakkoord, uiteraard zullen wij wanneer dit mogelijk en noodzakelijk is de wijzigingen binnen de pensioenregeling met u bespreken. Zover is het echter nog niet zoals mag blijken uit onderstaande tijdslijn:

2022 -> Parlementaire behandeling wetsvoorstel Toekomst Pensioenen
2023 -> Vanaf 1 januari 2023 treedt de beoogde wet Toekomst Pensioenen in werking
2023 – 1 januari 2027 -> Transitieperiode, binnen deze periode dienen alle pensioenregelingen te zijn aangepast aan de wet Toekomst Pensioenen.

Volledigheidshalve hieronder nog even de hoofdpunten uit het wetsvoorstel Toekomst Pensioenen:

  • Het uitgangspunt voor de nieuwe pensioenregeling is niet meer de pensioenuitkering maar de premie welke beschikbaar is. Deze zgn. beschikbare premie is voor alle leeftijden gelijk; de maximale premie is nog niet bekend. Voor veel regelingen via pensioenverzekeraars is de premie reeds het uitgangspunt; hierbij is in veel gevallen wel sprake van een stijgende premiestaffel ( de premie stijgt in leeftijdsklassen van 5 jaar )
  • Voor de huidige deelnemers aan een zgn. beschikbare premieregeling kan de stijgende premiestaffel van toepassing blijven; voor nieuwe deelnemers zal de gelijkblijvende premie van toepassing zijn.
  • In het pensioenakkoord is afgesproken om de AOW-leeftijd minder snel te laten stijgen. In 2022 stijgt deze naar 66 jaar en 7 maanden, in 2023 naar 66 jaar en 10 maanden en vanaf 2024 naar 67 jaar.
  • In het pensioenakkoord is een opnamemogelijkheid opgenomen van maximaal 10% van pensioen- en lijfrentekapitaal. Deze mogelijkheid is mogelijk vanaf 01 januari 2023, bij een dergelijke opname worden wel bepaalde voorwaarden gesteld zoals :

– Opname van een bedrag ineens is niet mogelijk bij een hoog-laag of laag-hoog pensioenuitkering
– Het bedrag ineens mag worden opgenomen op de pensioeningangsdatum of op AOW-gerechtigde leeftijd
– De resterende levenslange pensioenuitkering dient boven de afkoopgrens te liggen
– Er is toestemming van de partner nodig voor de opname ineens wanneer dit leidt tot een verlaging van het partnerpensioen

  • Het partnerpensioen wordt voor iedereen gelijk; dit wordt maximaal 50% van het salaris i.p.v. een opbouwpercentage van de pensioengrondslag over het aantal ( toekomstige ) dienstjaren. Ook het wezenpensioen wordt gewijzigd; naar 20% van het salaris en een vaste eindleeftijd van 25 jaar.
  • Het wordt werkgevers mogelijk gemaakt om in een periode van maximaal 3 jaar voor de AOW-leeftijd een bedrag mee te geven dat na vermindering van de loonheffing gelijk is aan het netto bedrag van de AOW uitkering zonder dat de werkgever wordt belast met een RVU boete van 52% ( de zgn. vertrekregeling )
  • De intentie is dat het opgebouwde pensioen wordt “ingevaren” in de nieuwe pensioenregeling ( het omzetten van de opgebouwde aanspraken in een pensioenkapitaal ); het invaren is alleen van toepassing bij pensioenfondsen.

Vragen?

Mocht u of medewerk(st)ers vragen hebben over het wetsvoorstel Toekomst Pensioenen of andere vragen over de pensioenregeling vernemen wij dit graag!

Telefoon : 0548-616071

Mail : bedrijven@ekelenkamp.nl