Wijziging Arbowet per 01-07-2017

Zoals wellicht bekend wordt de Arbowet aangepast. De intentie is om dit per 1 juli 2017 te doen.

De wijzigingen in de Arbowet zijn goedgekeurd door de Eerste Kamer. Op de aanpassingen van de Arbowet zijn reacties geweest. Deze reacties waren voor het ministerie van SZW aanleiding om het ontwerp van het Arbeidsomstandighedenbesluit op enkele inhoudelijke punten aan te passen of van een nadere toelichting te voorzien. De gewijzigde tekst van het Arbeidsomstandighedenbesluit ligt nu voor bij de Raad van State. Het is niet bekend hoeveel tijd er nodig is voordat zij met een advies komt, maar het uitgangspunt blijft vooralsnog om de gewijzigde Arbowet op 1 juli 2017 in werking te laten treden.

Wanneer de wetswijziging inderdaad per 1 juli 2017 ingaat hebben werkgever en de arbodienstverlener een jaar de tijd (tot 1 juli 2018) om het arbocontract (daar waar nodig) aan te passen conform de nieuwe wetgeving.

De verwachting is dat de arbodiensten de werkgevers zullen berichten zodra de definitieve datum bekend is.

Wat verandert er in de Arbowet per 1 juli 2017?

Met de vernieuwde wet komt er meer aandacht voor preventie. Ook versterkt het de betrokkenheid van werkgevers en werknemers, de rol van preventiemedewerker én verbetert het de randvoorwaarden van het handelen van de bedrijfsarts. Daarbij komt er meer aandacht voor preventie, beroepsziekten en arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten.

Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in de vernieuwde Arbowet.

•    Open spreekuur
Iedere medewerker heeft het recht een bedrijfsarts te bezoeken.
•    Vrije toegang werkvloer
De bedrijfsarts krijgt vrije toegang tot de werkvloer.
•    Second opinion
Een medewerker heeft recht op een second opinion van een andere bedrijfsarts.
•    Grotere medewerkersbetrokkenheid
De werknemersvertegenwoordiging krijgt instemmingsrecht bij de keuze voor de preventiemedewerker en diens rol in de organisatie.
•    Duidelijkere rol preventiemedewerker
De preventiemedewerker krijgt een duidelijkere rol in de organisatie.
•    Basiscontract arbodienstverlening
Er komt een basiscontract arbodienstverlening. Hierin worden de afspraken over de dienstverlening vastgelegd.